Градско веће Града Пожаревца, донело Одлуку o утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају новогодишњих јелки

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 18. децембра 2020. године, донело је Одлуку о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају новогодишњих јелки.

Овом одлуком утврђује се простор на 2 (два) паркинг места са леве стране (од улаза у паркинг- простор између киоска и мењачнице) до ограде на паркингу у улици Моше Пијаде у Пожаревцу, као локацијa јавне намене за продају новогодишњих јелки за време трајања новогодишњих празника у периоду почев од 20. децембра 2020. године до 30.децембра 2020. године.

Корисник јавне површине може продавати искључиво јелке са бусеном и потврдом надлежног шумског газдинства.

Решење за коришћење површине јавне намене издаје Одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца.

За коришћење површина јавне намене корисник плаћа  накнаду у износу од  60,00 динара по м2 дневно, а сходно члану 9. тачка II-3. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/19 и 19/19), на рачун 840-714565843-77 позив на број по моделу 97 са позивом на број ( ПИБ), са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене. 

Подносилац захтева дужан  је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Контролу коришћења површине јавне намене вршиће Одељење за инспекцијске послове  Градске управе Града Пожаревца.  

Корисници површине јавне намене су у обавези да се придржавају свих мера прописаних од стране кризног штаба, а у вези борбе против вируса COVID-19.

 
Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!