Kапитални ремонт блока Б2 у ТЕ „Kостолац Б“

Један од најважнијих циљева капиталног ремонта блока Б2 је повећање поузданости рада блока. Реализоване активности треба да обезбеде стабилан и поуздан рад блока у наредном експлоатационом периоду. То треба да се манифестује остваривањем задатих планова производње електричне енергије, као и минимизацијом планских и непланских застоја у току будуће експлоатације, истакао је др Далибор Стевић, руководилац Службе одржавања у ТЕ „Kостолац Б“.

Изведене активности у капиталном ремонту блока Б2 обухватиле су уградњу нове опреме, ревизију и инспекцију постојеће опреме и уређаја, укључујући дефектажу, испитивање, репарацију, као и замену резервних делова и уређаја.

Од великих нестандардних послова урађених у оквиру капиталног ремонта Б2 издвајају се уградња система за смањење емисије азотних оксида – ДеНОx (по вредности један од највећих појединачних уговора у ЕПС-у у току 2019. године), замена дела међупрегрејача 1, капитални ремонт турбине и генератора, миграција управљачког система Б2, замена дела међупрегрејача 1, фабрички ремонт трансформатора 2БТ, реконструкција система беспрекидног напајања, ремонт турбинског регулатора и мерно-регулационе опреме на регулационим вентилима турбине.

 

 

На блоку су изведене и остале стандардне активности на котлу које обухватају: ремонтне активности на цевном систему котла (механичко чишћење цевног система котла, испитивање без разарања заварених спојева на линији РА, санација слабих места на цевном систему котла, скеларско-изолатерски радови), затим ремонтни радови на ложним уређајима (линија транспорта угља, млинови, канали аеросмеше, рециркулациони канали, регенеративни загрејач ваздуха, канали димног гаса), а урађен је и ремонт вентилатора димног гаса, вентилатора хладног димног гаса, вентилатора свежег ваздуха, ремонт система одшљакивања, ремонт озида и ремонт система за довод горива и одвод продуката сагоревања (багер станица, подфилтерски део, електрофилтер, дробилица шљаке и систем за транспорт шљаке, мазутно постројење).

На турбогенераторском постројењу урађен је ремонт пумпи сирове расхладне воде, ремонт помоћне уљне пумпе и пумпи регулационог уља на уљном систему турбине, замењено је око 3.000 кондензаторских цеви. Такође, урађен је и ремонт пумпи у машинској сали, који је обухватио напојне пумпе, конденз-пумпе, пумпе техничке воде, сливне пумпе загрејача ниског притиска, затим и ремонт система за чишћење кондензаторских цеви, ремонт црпне станице расхладне воде, ремонт постројења за хемијску припрему воде и кондензата ремонт помоћних постројења и периодични преглед посуда под притиском.

У домену електроенергетике урађена је реконструкција система беспрекидног напајања, ремонт 0,4 кВ развода, ремонт разводног командног напона и једносмерних напона, ремонт 6 кВ развода, ремонт система побуде и синхронизатора, као и сервис нисконапонских мотора и ремонт исправљача.

У области мерења и регулације, реализован је ремонт мерне опреме у пољу, ремонт опреме за специјална мерења и хемијска мерења, ремонт система за анализу димних гасова, ремонт и баждарење система пирометара, ремонт система за мерење вибрација. Урађен је и сервис и ремонт хидрауличких погона, ремонт пнеуматских погона, ремонт електромоторних погона, као и модернизација система за пнеуматску регулацију на помоћним турбинским системима.

Kод управљања, рачунара и сигнализације на овом блоку урађено је подешавање вентила и клапни, ремонт управљачког дела система за заптивање РЗВ, ремонт пнеуматских погона у потфилтерском делу, ремонт камера за рост и ремонт погона на воденим дувачима гара. Од грађевинског одржавања урађена је санација оштећења на фасади главног погонског објекта, као и ронилачки радови у црпној станици сирове воде: преглед и чишћење грубих решетака, гребача и финих сита.

Редовно спровођење стандардних и капиталних ремонта у складу с упутствима оригиналних произвођача за опрему и уређаје, као и добра инжењерска пракса, битно доприносе продужењу радног животног века термоенергетског постројења. Ово се нарочито остварује у капиталном ремонту, где је обим послова знатно већи него у стандардним ремонтима.

Активности у капиталном ремонту подразумевају, између осталог, и уградњу нове опреме, замену оштећених и дотрајалих делова опреме и уређаја у већем обиму, инспекцију, дефектажу, испитивање, репарацију, које омогућавају продужење радног века опреме и уређаја и њихов поуздан и ефикасан рад. Свакако да активности спроведене у капиталном ремонту блока утичу и на енергетску ефикасност целокупног процеса, у неким аспектима директно, а у неким индиректно. Полазећи од суштине значења појма енергетске ефикасности и њеног значаја у области термоенергетских постројења, можемо закључити да ће термоенергетски уређаји и процеси бити енергетски ефикасни ако имају висок степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације једног облика енергије у други. Kрајњи циљ је свакако минимизација потрошње енергије уз остваривање задатих планова производње електричне енергије. У контексту претходно наведеног, активности извршене у капиталном ремонту Б2 у смислу обезбеђивања поузданог и ефикасног функционисања уређаја и опреме, који директно учествују у производњи електричне енергије, треба да обезбеде и остваривање критеријума енергетске ефикасности – рекао је Стевић.

 

 

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!