Одржана 28. редовна седница Већа Градске општине Kостолац

 На двадесет осмој редовној седници Већа Градске општине Костолац, одржаној у уторак, 12. новембра 2019. године, већници су између осталог разматрали предлог Одлуке о  изменама  Одлуке  о  буџету  Градске општине Костолац за 2019. годину – Ребаланс 2.  Према речима Зденке Радосављевић потреба за израдом ребаланса 2 буџета Градске општине Костолац за 2019. годину уследила је из следећих разлога:

  1. Усаглашавање прихода и примања по основу:

  –Укључивање додатних прихода одобрених Градској општини Костолац ;

  –Повраћај неутрошених средстава у буџет Града Пожаревца.

  1. Усаглашавање расхода и издатака по основу:

 –Распоређивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;

 – Усаглашавање финансијских планова корисника буџетских средстава у складу са достављеним захтевима за изменама апропријација;

Приходи и примања текуће године у предложеном Ребалансу 2 буџета Градске општине Костолац за 2019.годину, планирани су у износу од 307.728.083,00 динара, расходи и издаци планирани су у износу од 315.754.461,00 динара.

 

 

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 8.026.378,00 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 8.026.378,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине – пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 8.026.378,00 динара.

Буџетски корисници код којих је дошло до промена у финансијским плановима за 2019.годину, а по основу промена извршених у овом ребалансу буџета, након усвајања Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2019.годину – Ребаланс 2, доставиће измењене и усаглашене финансијске планове за 2019.годину, усвојене од стране органа управљања, а који чине саставни део  овог предлога одлуке”, рекла је Зденка Радосављевић виши стручни сарадник на пословима извршења буџета Градске општине Костолац.

 

 Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање записника са двадесет седме редовне седнице Већа Градске општине Kостолац одржане дана 13.09.2019. године;
2. Разматрање Обавештења о слободним средствима која могу да се ставе на располагање буџету Градске општине Kостолац, бр. 01-401-1435/2019 од 08.11.2019. године са мишљењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Kостолац бр. 01-401-1438/2019 од 08.11.2019. године;
3. Разматрање Захтева за одобрење додатних средстава бр. бр. 01-401-1436/2019 од 08.11.2019. године са мишљењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације бр. 01-401-1439/2019 од 08.11.2019. године ;
4. Разматрање предлога решења о увођењу нових позиција и пројекта у Одлуци о буџету Градске општине Kостолац за 2019. годину;
5. Разматрање предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2 са финансијским плановима са предлогом:

а) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Скупштина Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;
б) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Председник Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;
в) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Веће Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;

г) Финансијског плана директног корисника буџетских средстава – Управа Градске општине Kостолац за 2019. годину – Ребаланс 2;
6. Разматрање захтева групе грађана бр. 01-352-1311/19 од 09.10.2019. године са информацијом ЈKП „Водовод и канализација бр. 01-352-1429/19 од 07.11.2019. године;
7. Разматрање захтева Црногорац Љубице за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-1236/19 од 13.09.2019. године са извештајем Kомисије за утврђивање грејних површина, могућности ширење топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Kостолац бр. 01-352-1306/19 од 08.10.2019. године;
8. Разматрање захтева Петковић Предрага за давање техничких услова за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-1257/19 од 27.09.2019. године са извештајем Kомисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Kостолац бр. 01-352-1307/19 од 08.10.2019. године;
9. Разматрање захтева Рајковић Срђана из Kленовника за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-1126/19 од 21.08.2019. године са извештајем Kомисије за утврђивање грејних површина, могућности ширење топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Kостолац бр. 01-352-1305/19 од 08.10.2019. године;
10. Разматрање захтева Шаини Рамадана бр. 01-352-1250/19 од 24.09.2019. године, са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!