На 11. ванредној седници већници ГО Костолац, разматрали предлог  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  буџету  Градске општине Костолац за 2019. годину – Ребаланс 1

 Веће Градске општине Костолац, на 11. ванредној седници одржаној 03.07.2019. године размотрило је предлог  Одлуке  о  изменама  Одлуке  о  буџету  Градске општине Костолац за 2019. годину – Ребаланс 1. 

Овим ребалансом буџета планирани су укупни приходи и примања у износу од 314.284.229,00 динара. Трансфери од других нивоа власти износе 305.146.419,00 динара, од тога капитални трансфер у износу од 142.287.021,00 динара и трансфер за текуће пословање у износу од 162.859.398,00 динара. Приходи су повећани по основу укључења сопствених средстава чије се остварење планира у 2019.години у износу од 8.700.000,00 динара као и на име планираних донација у износу од 437.810,00 динара. На подрачунима корисника буџетских средстава остала су неутрошена средства на дан 31.12.2018.године у износу од 8.026.378,00 динара.

Укупни расходи и издаци овим ребалансом буџета планирани су у износу од 322.310.607,00 динара. Одлуком о изменама одлуке о буџету Градске општине Костолац за 2019. годину.

Ребаланс 1 је извршено усаглашавање расхода и издатака по следећим основама:

  • Укључивање додатних средстава у буџет одобрених Градској општини Костолац;
  • Финансирање процењених новонасталих рахода за 2019. годину.

Пренета неутрошена средства из претходних година распоређују се на следећи начин :

  • пренета неутрошена средства буџета Града Пожаревца у износу од 141.368.705,00 динара:
  • пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од  8.026.378,00 динара.

 

 

Овим ребалансом буџета укључена су додатна средства одобрена Градској општини Костолац у укупном износу од 5.914.872,00.

Ребалансом 1 буџета Градске општине Костолац за 2019.годину приходи су увећани за средства у износу од  4.018.384,00 динара на име прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи Градска општина Костолац, односно њени директни и индиректни корисници.

За реализацију капиталних пројеката овим ребалансом буџета Градске општине Костолац за 2019.годину предвиђена су средства у укупном износу од 118.729.835,00 динара.

1. Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење северни и јужни крак 11.123.720 0 0
2. Изградња топлификационе мреже у улици Базенској у Костолцу 9.667.746 0 0
3. Ширење топлификационе мреже – дистрибутивна мрежа и прикључни топловоди на локацији круга градске пијаце у Костолцу 28.386.227 0 0
4. Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу – прва фаза 15.000.000 0 0
5. Замена,реконструкција и формирање новог дрвореда на подручју града Костолца као и реконструкција дрвореда и уређење зелене површине у централном парку у Костолцу – друга фаза 46.691.542 0 0
6. Унутрашње уређење спортске хале у Костолцу 7.860.600 0 0

 

По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:

-из трансфера од других нивоа власти у износу од 7.860.600,00 динара и

-из неутрошених средстава из ранијих година које Градска општина Костолац добија као трансфер из Града Пожаревца  у износу од 110.869.235,00 динара.

Приходи и примања текуће године у предложеном Ребалансу 1 буџета Градске општине Костолац за 2019.годину, планирани су у износу од 314.284.229,00 динара, расходи и издаци планирани су у износу од 322.310.607,00 динара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 8.026.378,00 динара. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 8.026.378,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из ранијих година и њих чине: пренета неутрошена средства буџета Градске општине Костолац у износу од 8.026.378,00 динара.

Закључак који су већници донели упућен је  Градском  већу Града Пожаревца ради давања претходне сагласности и Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!