Usvojen budžet Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu

Šesta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac, održana je u četvrtak, 27.12.2018. godine u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac. Sednici kojom je predsedavao zamenik predsednika Skupštine, Rajko Božić prisustvovalo je 20 odbornika.

Dnevni red koji su odbornici dobili, dopunjen je sa još jednom tačkom – Izbor predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac, jer je dosadašnji predsednik Skupštine, Ivan Savić podneo pismenu ostavku. Za novog predsednika Skupštine izabrana je odbornica SNS-a, diplomirani ekonomista, Milena Cerovšek. 

 

 

Kostolački odbornici usvojili su Odluku o budžetu za 2019. godinu. Uvodno izlaganje dala je Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac.

 

 

„Budžet Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu sastoji  se od prihoda i primanja u iznosu od 292.507.814,00 dinara i rashoda u istom iznosu, što znači da je budžet planiran tako da nema ni budžetskog suficita ni deficita. Prihodi po osnovu tekućih transfera od drugih nivoa vlasti u korist opština, planirani su u ukupnom iznosu od 151.207.595,00 dinara, i isti učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 51,7%. Ostatak od ukupno planiranih prihoda i primanja čini kapitalni transfer iz grada u iznosu od 141.300.219,00 dinara sa 48%. Što se rashoda tiče, rashodi za zaposlene iznose 33.926.404,00 dinara, 11,60%. Rashodi za korišćenje roba i usluga planirani su u ukupnom iznosu od 86.222.767,00 dinara i čine 29,50% ukupnih rashoda. Donacije i transferi iznose 3.973.424,00 dinara ili 1,4%, učeničke nagrade 210.000,00 dinara, a administrativni transferi budžetza 2.000.000,00 dinara ili 0,70%. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 24.875.000,00 dinara sa učešćem od 8,50%. Sredstva po osnovu kapitalnih ulaganja planirana su sa 141.300.219,00 dinara i imaju najveći procenat učešća u ukupnim planiranim rashodima sa 48,30%“ – rekla je Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac.

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski je rekao da se pri kreiranju budžeta za 2019. godinu, pre svega mislilo na kapitalne investicije. Od najznačajnijih izdvojio je rekonstrukciju i adaptaciju toplifikacione mreže za Selo Kostolac – proširenje severni i južni krak 11.123.720,00 dinara, izgradnja toplifikacione mreže u ulici Bazenskoj u Kostolcu 9.667.746,00 dinara, širenje toplifikacione mreže u okviru kruga gradske pijace u Kostolcu 40.000.000,00 dinara. Za realizaciju prve faze projekta Zamena, rekonstrukcija i formiranje novog drvoreda na području grada Kostolca  izdvojena su sredstva u iznosu od 15.000.000,00 dinara, dok su za realizaciju druge faze ovog projekta obezbeđena sredstva u iznosu od 46.691.542,00 dinara. Za unutrašnje uređenje Sportske hale izdvojena sredstva iznose 7.860.600,00 dinara. Radovi koji su planirani uključuju rekonstrukciju tribina, postavljanje LCD ekrana, krečenje svih prostorija, rekonstrukcija krova,..To će biti reprezentativni sportski objekat koji će zadovoljiti visoke standarde za održavanje sportskih takmičenja. Pored toga planirana su i sredstva u iznosu od 2 miliona za izgradnju terena sa veštačkom travom za odbojku, fudbal, tenis i košarku.

 

 

Za asfaltiranje i rekonstrukciju ulica na teritoriji kostolačke opštine, Grad Požarevac će izdvojiti čak 52 miliona dinara, što će u velikoj meri doprineti  poboljšanju putne i ukupne infrastrukture. Planirano je asfaltiranje Trudbeničke ulice u Kostolcu, Lole Ribara u Ostrovu, Devet Jugovića na Kanalu, Save Kovačevića i Miloša Obilića u Klenovniku, Bože Dimitrijevića u Petki i Bože Dimitrijevića u Kostolcu (od Sportske hale do hotela).

Što se tiče komunalne infrastrukture, sredstva će biti obezbeđena iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca u iznosu od 2 miliona dinara. Potrebno je da se uradi projekat za izgradnju kanalizacione mreže u sedamnaest ulica na Kanalu i projekat za izgradnju kanalizacione mreže za četiri ulice u Kostolcu i time će cela Gradska opština Kostolac biti pokrivena vodovodnom i kanalizacionom mrežom. Dvadeset šest miliona dinara Gradska opština Kostolac je dobila za rekonstrukciju dve fekalne crpne stanice u Partizanskoj ulici i u naselju Kanal“.

Od kapitalnih investicija predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski je izdvojio rušenje i uklanjanje nadvožnjaka. Sredstva od grada su odobrena i u 2019. godini očekuje se realizacija ovog veoma važnog projekta, što će doprineti bezbednom odvijanju saobraćaja.  Sredstva za realizaciju projekta iznose 37.638.000,00 dinara, a radovi podrazumevaju izgradnju nove saobraćajnice sa kružnim tokom, novom rasvetom i kišnom kanalizacijom.

Od 1. januara Centar za kulturu „Kostolac” dobiće na upravljanje sportske objekte uključujući stadion, Dom omladine, Sportsku halu i plažu „Topoljar“, tačnije objekti će biti predati Gradu Požarevcu na korišćenje, a grad će predati Centru za kulturu „Kostolac” na upravljanje. S tim u vezi za održavanje tih objekata, što podrazumeva i plate radnika budžetom su predviđena sredstva u iznosu od 30 miliona dinara i još dodatnih 10 miliona za ostalu sportsku infrastrukturu, najviše za Sportsku halu i za uređenje terena sa veštačkom travom. U 2019. godini za sport i sportsku infrastrukturu biće ukupno izdvojeno preko 52 miliona dinara.

„Na osnovu ugovora zaključenog između grada Požarevca i EPS-a, od strane EPS-a u 2019. godini za finansiranje projekata Rehabilitacija, asfaltiranje puteva na teritoriji Mesne zajednice Stari Kostolac izdvojiće se značajna sredstva. Kada se sve sabere ukupna sredstva koja su izdvojena od strane Grada Požarevca ka Gradskoj opštini Kostolac iznose 641.788.819,00 dinara, zatim sredstva JP „Elektroprivrede Srbije” u iznosu od  27.105.680,00 dinara, i sam budžet Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu iznosi 292.507.814,00 dinara, što znači da je ukupan budžet za kostolačku opštin uvećan za 15 % i iznosi 941.402.313,00 dinara – rekao je predsednik Krstanoski na kraju svog izlaganja i dodao da će Gradska opština Kostolac nakon realizacije pomenutih projekata biti jedna od najuređenijih opština što se tiče komunalne, putne infrastrukture i toplifikacije.

 

 

Na sednici Skupštine razmatran je i donet Statut Gradske opštine Kostolac. Budući da je izmenjen Zakon o lokalnoj samoupravi, pa je shodno tome Grad Požarevac doneo novi Statut, tako je i Gradska opština Kostolac bila dužna da pristupi donošenju novog Statuta. Prema rečima Anđelije Milivojević, načelnice Uprave Gradske opštine Kostolac, suštinske izmene odnose se  na nova delovanja Gradske opštine Kostolac. Takođe novim Statutom regulisana su sva tri Zakonom predviđena oblika neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave, a to su građanska inicijativa, zbor građana i referendum. Osim ovih oblika predviđena su još dva prava građana, a to su peticija i pravo na pritužbu građana koji predstavljaju konkretizaciju prava građana koja su utvrđena Ustavom Republike Srbije. Takođe izmene se odnose i na sprovođenje obaveznog postupka javne rasprave za planiranje investicija u odluci o budžetu.

 

Na šestoj redovnoj sednici Skupštine, kostolački odbornici usvojili su i Izveštaj o radu Uprave Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu.

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!