Донета Одлука о одређивању акустичких зона на територији Града Пожаревца

Скупштина Града Пожаревца донела је Одлуку о одређивању акустичких зона на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ , бр. 2/2023) којом су одређени максимално допуштени нивои буке према намени простора. 

зонаНамена простораниво буке у dB (A)
за дан и вечеза ноћ
1.Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне иопоравилишта, културно-историјски локалитети,велики паркови5040
2.Туристичка подручја, кампови и школске зоне5045
3.Чисто стамбена подручја5545
4.Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбенаподручја и дечја игралишта6050
5.Градски центар, занатска, трговачка, администра-тивно-управна зона са становима, зона дуж аутопу-тева, магистралних и градских саобраћајница6555
6.Индустријска, складишна и сервисна подручја итранспортни терминали без стамбених зградаНа граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зониса којом се граничи

Комунална милиција Града Пожаревца овлашћена је за контролу и мерење буке пореклом из угоститељских објеката на основу члана 11. Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ , бр. 2/2023) и члана 26. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021).

Обавештавају се угоститељи на територији Града Пожаревца да се придржавају највише дозвољеног нивоа буке који је одређен за конкретну акустичку зону.

Апелује се на угоститеље на територији Града Пожаревца да изврше своју обавезу из члана  8. Одлуке о одређивању акустичких зона на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ , бр. 2/2023) а у вези са чланом 18. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021) тако што ће прибавити извештај о мерењу буке овлашћене стручне организације којим ће бити упознати са максимално дозвољеним нивоом буке који се емитује из акустичких уређаја до 27.6.2023. године.

Уколико угоститељ учини прекршај на тај начин што емитује буку изнад прописаних граничних вредности, законом су предвиђене новчане казне за које се издаје прекршајни налог :

  • новчана казна у фиксном износу од 200.000 динара за правно лице и 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу ;
  • новчана казна у фиксном износу од 100.000 динара за предузетника.

У случају да угоститељ понови исти прекршај (што емитује буку изнад прописаних граничних вредности) у периоду од годину дана од дана издавања прекршајног налога комунални милиционар поднеће захтев за покретање прекршајног поступка где је предвиђена новчана казна у распону од 500.000 до 1.000.000 динара за правно лице и новчана казна од 100.000 до 300.000 за одговорно лице у правном лицу и новчана казна од 250.000 до 500.000 за предузетника. У случају понављања прекршаја у наведеном року обавезно се изриче заштитна мера одузимања предмета (извора буке) који су употребљени или намењени за извршење прекршаја. 

Позивају се угоститељи са територије Града Пожаревца да присуствују састанку који ће се одржати 6.6.2023. године са почетком у 10,00 часова у скупштинској сали бр. 107 у згради Градске управе Града Пожаревца у циљу упознавања са мерама забране и ограничењима које су прописане законом и градском одлуком.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!