Из Службе за заштиту животне средине: Гипс и пепео ка европском тржишту

Огранак „ТЕ-КО Костолац“ први је у Србији уписао гипс у Регистар нуспроизвода и испуњава прописе за продају у ЕУ. Од почетка године извезено 84.000 тона

Гипс произведен у ТЕ Костолац Б почетком септембра уписан је у REACH пропис Европске уније о регистрацији, процени, одобрењу и ограничењу хемикалија, што ће олакшати његову продају у земљама Европске уније, а у току је прикупљање неопходне документације за упис и електрофилтерског пепела у REACH пропис, каже Татјана Војводић, шеф Службе за управљање заштитом животне средине у огранку „ТЕ-КО Костолац“. − Оно што је за нас веома значајно је то што REACH укључује и одређене одредбе применљиве на материјале, као што је наш, што подразумева да ће електрофилтерски пепео бити испоручен на тржиште Европе после уписа.

Војводићева каже да је циљ је да се на тржишту Србије и Европске уније прода што већа количина насталог гипса и смање трошкови одржавања депоније гипса. Гипс из ТЕ Костолац Б продаје се у Србији као неопасан отпад, а Законом је прописан документ о кретању неопасног отпада, који инжењери за контролу и управљање отпадом попуњавају и прате комплетан процес предаје отпада оператерима.

Електрофилтерски пепео, који настаје у процесу производње електричне енергије сагоревањем угља у котловима обе термоелектране, по количини је највећи отпад у огранку ТЕ-КО Костолац. Електрофилтерски пепео има примену у грађевинарству и сваке године у огранку ТЕ-КО Костолац организује се продаја ове врсте отпада, који је по урађеној анализи окарактерисан као неопасан отпад.

− Циљ је да повећамо продају и смањимо количине електрофилтерског пепела које се одлаже на депонију на ПК Ћириковац. То захтева велику инвестицију, која знатно може да се умањи ако направимо добре услове за пласман ове врсте отпада – објашњава Војводићева.

Поред пепела, изградњом постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Костолац Б влажним поступком уз коришћење кречњака као реагенса за третман димних гасова у циљу смањења садржаја сумпорових оксида у димним гасовима добија се гипс као неопасан отпад. Рад постројења у континуитету је знатно смањио количину сумпорових оксида на 200 милиграма по кубном метру, што представља велики учинак на побољшање квалитета ваздуха.− Огранак ТЕ-КО Костолац је први у Србији у марту 2021. уписао гипс у Регистар нуспроизвода. Гипс је преко посредника извезен у Румунију, у фабрику за производњу гипсаних плоча. Извоз гипса траје и 2022. године. Квалитет гипса добијеног у процесу одсумпоравања димног гаса у потпуности одговара за производњу гипсаних производа, што су потврдили корисници из Румуније. До сада је извезено 84.000 тона гипса као нуспроизвода – каже Војводићева.

Служба за управљање заштитом животне средине, заједно са службама за ИМС, за безбедност и здравље на раду и за инфраструктуру квалитета, организационо се налази у Сектору за интегрисани систем менаџмента (ИМС) у оквиру корпоративних послова у костолачког огранка ЕПС-а.

− Служба за управљање заштитом животне средине има два одељења: за управљање заштитом животне средине за термоелектране и за површинске копове. Послове праћења утицаја емисија у воду, ваздух, земљиште, количине насталог отпада, праћење буке, као и радиоактивност, обављају запослени у оба одељења. Мониторинг је урађен на основу студија утицаја на животну средину термоенергетских објеката термоелектрана Костолац А и Костолац Б, депоније пепела ПК Ћириковац, као и ископа девет милиона тона угља са ПК Дрмно. Све то је у складу са захтевима законске регулативе и мерама за заштиту животне средине, које су обавезујуће за огранак ТЕ-КО Костолац. Имамо интерно и екстерно праћење стања емисија у животној средини. Екстерно праћење за огранак раде акредитоване лабораторије којима је надлежно министарство издало решење, на основу обима акредитације за параметре који имају утицај на квалитет ваздуха, воде, земљишта, радиоактивности, буке и отпада – објашњава она.

У домену активности Службе за управљање заштитом животне средине спадају извештавања Агенције за заштиту животне средине, попуњавање Националног регистра извора загађења Министарства за заштиту животне средине, инспекцијски надзори, провере система ИМС-а, као и извештавања за Европску банку за обнову и развој.

− Служба обавља интерна мерења квалитета површинских, подземних и отпадних вода, као и праћење квалитета амбијенталног ваздуха, буке у животној средини и евиденције насталог отпада. Тренутно је актуелна акредитација лабораторије, а после добијања потврде компетентности од Акредитационог тела Србије радићемо одређене параметре и пратити емисије у води и ваздуху – каже Војводић.

Она додаје да управљање отпадом заузима значајно место у надлежностима оба одељења службе и да је на самом почетку рада направљен каталог отпада, а за сваки отпад је акредитована лабораторија урадила карактеризацију.

Војводићева објашњава да отпад настаје у редовном раду, али и у ремонтним активностима. У огранку ТЕ-КО Костолац постоји опасан и неопасан отпад. Отпад се разврстава на месту настанка.

− Отпадно гвожђе, алуминијум, каблове и транспортне траке огранак продаје као секундарну сировину оператерима с највећом понуђеном ценом, у јавном огласу о продаји, уз обавезне доказе о испуњеним условима учешћа прописаних законом. Опасан отпад – акумулаторе и отпадна уља -огранак продаје овлашћеним оператерима. Постоје опасни и неопасни отпад, за које издвајамо новчана средства и предајемо их на трајно збрињавање овлашћеним оператерима у складу са Законом о управљању отпадом – каже Војводићева.

Ради успешног обављања делатности производње електричне енергије, топлотне енергије и угља, огранак ТЕ-КО Костолац посебну пажњу посвећује примени стандарда управљања заштитом животне средине. Примена стандарда ISO 9001 (систем управљања квалитетом) почела је у новембру 2006. године и ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине) од јуна 2011. На овај начин костолачки огранак ЕПС-а уређује свој пословни систем и истиче одговорност према животној средини. У јуну 2012. уведен је OHSAS 18001 стандард (безбедност и заштита на раду), а у новембру 2015. године и стандард ISO 50001 (систем управљања енергијом). Од тада су имплементација и сертификација новијих верзија стандарда редовне.

Војводићева каже да је у току је имплементација нове верзије стандарда ISO/IEC 17025 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање.

− Одредбе заштите животне средине прописане Политиком интегрисаног система менаџмента одговарају врсти, обиму и утицајима на животну средину, као и активностима, производима и услугама огранка ТЕ-КО Костолац, укључујући и опредељеност ка сталном унапређивању и превенцији загађивања животне средине, као и усаглашености са одговарајућим законским и другим прописима о заштити животне средине, а који су у вези са аспектима животне средине – каже Војводићева.

Огранак има Политику интегрисаног система менаџмента, која обухвата све примењене међународне стандарде, укључујући стандард квалитета, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду и управљања енергијом.

Решења за најбоље резултате

У складу с хијерархијом управљања отпадом, циљ нам је смањивање настајања отпада, искоришћење отпада рециклажом – поновном употребом и збрињавањем отпада на прописан начин. Предузимамо и подстичемо мере за постизање најбољих укупних резултата за животну средину. Развој законодавства и политике у области управљања отпадом у потпуности је транспарентан процес. Зато се очекује да ће се убудуће брже долазити до потребне документације за добијање одобрења Министарства заштите животне средине за продају и извоз гипса и електрофилтерског пепела, каже Татјана Војводић.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!