Kонкурс за младе: Бесповратних 1,2 милиона динара за куповину сеоске куће

Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом

Министарство за бригу о селу је расписало Јавни позив за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом.

Специфични циљеви овог програма:

-Повећање  броја становника  у селима

-Смањење  просечне старости  становништва  у селима

-повећање  стопе наталитета  и 

– покретање  и раст привредних  активности  на селу.

Финансијски оквир

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара.

Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара

Ко све може да конкурише?

Млади пољопривредник/ца – је физичко лице старости до четрдесет пет година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и бави се пољопривредом.

Брачним паром се сматра брачна заједница супружника, односно заједница Живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом

Ванбрачним партнерима се сматрају мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом.

Самохрани родитељ је родитељ који сам врши родитељско право јер је други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом.

Услови за конкурисање

Право учешћа на јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који обавезно испуњавају све следеће услове: 

-Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази 

сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са документацијом прописаном Програмом (образац пријаве се преузима на званичној 

Интернет страници Министарства www.mbs.gov.rs ;

.- Да су држављани Републике Србије; и да имају пребивалиште на територији Републике Србије; и да имају мање од 45 година живота;

– Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједници у моменту подношења пријаве или је подносилац пријаве самохрани родитељ или млади пољопривредник/ца;

– Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у  претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;

– Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству у правој линији до било 

ког степена, а у побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском или 

aдoптивном сродству;

– Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна 

средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);

– Да у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу 

пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

– Да објекат који је предмет куповине мора бити легализован односно озакоњен,односно  са употребном дозволом и као такав уписан у јавној евиденцији службе за катастар.

Све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве. 

Рок за подношење пријаве

Oд дана објављивања Јавног конкурса до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године.

Испуњеност услова за конкурисање утврђује Комисија за оцену и контролу реализације пројекта (у даљем тексту: Комисија), коју образује министар решењем.

Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава ? до утрошка буџетских средстава предвиђених за ову намену, а најкасније до 1. новембра 2021. године.

Пријава се сматра поднетом моментом предаје на шалтер поште или моментом предаје на писарницу на адреси за пријем поште Министарства, улица Булевар Михајла Пупина број 2а, 11070 Нови Београд.

Програм, текст јавног конкурса и образац пријаве налазе се на сајту Министарства за бригу о селу  https://www.mbs.gov.rs/ .

НАПОМЕНА: Физичка лица сама траже кућу.

КОНТАНКТ ОСОБА ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПОЖАРЕВЦА ЈЕ ДАНИЈЕЛА ТУФЕГЏИЋ 066/8052708

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!