Na 5. redovnoj sednici Skupštine usvojen Rebalans 2 budžeta Gradske opštine Kostolac

Peta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac održana je u ponedeljak, 17. decembra 2018. godine u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac. Sednici kojom je predsedavao Ivan Savić, prisustvovao je 21 odbornik.

Po usvajanju zapisnika sa 4. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac, Skupština je počela sa radom po predviđenom dnevnom redu.

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2;
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke osnivanju Ustanove Kulturno – sportski centar „Kostolac”.

Ovim Rebalansom budžeta Gradske opštine Kostolac, planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 292.415.360,00 dinara i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 300.276.581,00 dinar, što znači da je ovim Rebalansom budžeta planiran deficit u iznosu od 7.861.221,00 dinar. Pokriće ovog fiskalnog deficita obezbediće se iz neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

 

 

Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac navela je da su u odnosu na Rebalans 1 budžeta Gradske opštine Kostolac za 2018. godine Rebalansom 2 budžeta planirani prihodi povećani po osnovu: uključenja sredstava od donacija na osnovu zaključenih ugovora u iznosu od 75.000,00 zatim namenski tekući transfer koji Gradska opština dobija od Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu 759.535,00 dinara i da je tekući transfer iz Grada povećan za 1.005.200,00 dinara i to 888.200,00 dinara je Gradskoj opštini Kostolac odobreno iz tekuće rezerve Grada Požarevca za stalne troškove, kao i 117.000.000,00 dinara koliko su uvećani planirani prihodi od zakupa od izdavanja poslovnog prostora.

Obrazloženje Rebalansa 2 Odluke o budžetu dao je predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski naglasivši da su zbog nedostatka sredstava za električnu energiju i komunalne usluge tražena dodatna sredstva u iznosu od 888.200,00 dinara.

 

 

O drugoj tački dnevnog reda govorila je Anđelija Milivojević načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac.

Prema uputstvu Ministarstva finansija po Zakonu o budžetskom sistemu, ne mogu se spajati ustanove kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava u Odluci o budžetu, a koje obavljaju različite delatnosti, imajući u vidu da su delatnosti koje obavljaju ove ustanove uređene različitim propisima i posebno da se koeficienti i drugi elementi za isplatu i obračun plata zaposlenih u ustanovama utvrđuju u zavisnosti od vrste delatnosti ustanove. S tim u vezi mi smo dužni da po uputstvu Ministarstva finansija Odluku o osnivanju Kulturno – sportskog centra „Kostolac” izmenimo. Ustanova Kulturno – sportski centar „Kostolac” će od sada poslovati pod nazivom Centar za kulturu „Kostolac” u čijem sastavu je kulturno – umetnička, muzejska delatnost i turizam, dok će sportska delatnost od sada biti sporedna”.

Nakon završetka sednice Skupštine prešlo se na odbornička pitanja.

Predsednik Serdžo Krstanoski je odgovarajući na pitanja odbornika, naglasio da je Kostolcu neophodan Sportski centar i da raditi na njegovom oformljenju. „Od 7. decembra 2018. godine zvanično su svi objekti za sportske delatnosti (sportska hala, stadion i Dom omladine i Sportsko rekreativni centar „Topoljar” dati na korišćenje Gradu Požarevcu, a grad će predati nama na upravljanje. Napomenuo bih da su objekti u veoma lošem stanju i potrebno je dosta sredstava za adaptaciju i renoviranje. U predlogu Finansijskog plana za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 26 miliona dinara na godišnjem nivou za pokrivanje troškova komunalnih usluga, električne energije, grejanja, vode kao i za plate radnika” – rekao je Krstanoski.

O izvršenju budžeta Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu govorio je predsednik  Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski.

Nakon Rebalansa 1 budžeta Gradske opštine Kostolac koji je usvojen 27. juna 2018. godine krenuli smo sa raspisivanjem Javnih nabavki. Završena je fekalna kanalizacija u Prvomajskoj ulici u Kostolcu. Raspisana je Javna nabavka vezano za projekat izgradnje toplifikacione mreže na lokaciji „Gradska pijaca”. Projekat je završen, očekuje se i njegova realizacija. Zatim raspisana je i Javna nabavka za izgradnju toplifikacione mreže u krugu pijace. Ugovor je već sklopljen i čim vremenske prilike dozvole krenuće se sa radovima na izgradnji toplopredajne stanice, priključnog toplovoda, distributivne toplifikacione mreže i tipskih priključaka. Što se tiče projekta Zamene, rekonstrukcije i formiranja novog drvoreda na području grada Kostolca, pošto su u pitanju velika sredstva, preko 61 milion, tri firme su podnele Zahtev za zaštitu prava koji je dostavljen Republičkoj komisiji, koja će pristupiti utvrđivanju činjeničnog stanja neophodnog za meritorno odlučivanje o osnovanosti podnetog zahteva i nakon toga doneti adekvatno rešenje.

Kapitalno uređenje zgrade opštine iznosilo je 1.083.000,00 dinara, a radovi su obuhvatali rasvetu, krečenje i uređenje podova. Takođe završena je i Javna nabavka za projekat izgradnje toplifikacione mreže u selu Kostolac – Kobalova ulica. Raspisana je Javna nabavka i dodeljen je ugovor za izgradnju toplifikacione mreže u Bazenskoj ulici na Kanalu. U toku su i radovi na balansiranju i finalnom merenju hidrauličkog sistema daljinskog grejanja, a vrednost ovih radova iznosi 770.000,00.

Devet javnih nabavki je bilo raspisano i sve su u realizaciji osim drvoreda, jer očekujemo konkretnu odluku Republičke komisije za zaštitu prava, a nakon toga pristupićemo i realizaciji tog projekta„- rekao je Krstanoski naglasivši da će nakon realizovanja projekta rekonstrukcije drvoreda izvršenje budžeta Gradske opštine Kostolac biti na zavidnom nivou.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!