Usvojen Rebalans 1 budžeta Gradske opštine Kostolac

U Kostolcu je u sredu, 27.06.2018. godine, održana 3. redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac. Sednici kojom je predsedavao, Ivan Savić prisistvovalo je 20 odbornika, koji su razmatrali ukupno šest tačaka dnevnog reda i to:

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu
  2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 1 sa finansijskim planovima:
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Skupština Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 1
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Predsednik Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 1
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Veće Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 1
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Uprava Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 1

3. Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na plan i program Ustanove Kulturno sportski centar“Kostolac“ za 2018. godinu sa finansijskim planom za 2018. godinu

4. Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Ustanove Kulturno sportski centar“Kostolac“ za 2017. godinu sa Izveštajem o finansijskom poslovanju za 2017. godinu

5. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju predloga za donošenje Statuta Gradske opštine Kostolac

6. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju predloga za donošenje poslovnika Skupštine Gradske opštine Kostolac

Uvodno izlaganje o donošenju Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu, dala je Zdenka Radosavljević, viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac. „Ukupno ostvareni tekući prihodi i primanja iznosili su 234.351 hiljada dinara, dok su ukupno izvršeni tekući rashodi i izdaci iznosili su 236.848 hiljada dinara, što znači da je ukupna razlika između prihoda i primanja i rashoda i izdataka iznosila 2.497 hiljada dinara – rekla je Radosavljević i dodala da je saldo gotovine na početku 2017. godine iznosio 10.358 hiljada dinara, tako da je krajnji saldo gotovine na kraju 2017. godine iznosio 7.861 hiljada dinara, koliko u stvari iznosi ukupno ostvareni višak prihoda i primanja.

Ekternu reviziju budžeta Gradske opštine Kostolac izvršila je nezavisna revizorska institucija u skladu sa zakonom kojim se ista uređuje.

Nakon izlaganja Zdenke Radosavljević za reč se javio predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski naglasivši da je realizacija kapitalnih investicija u 2017. godini bila preko 60% , što je jako uspešno za Gradsku opštinu Kostolac. On je među važnijim realizovanim investicijama naveo širenje toplifikacione mreže, sređivanje Sportske hale, popločavanje staza i terena, uređenje plaže i uređenje dečijih igrališta. „Iz budžeta grada Požarevca za kapitalna ulaganja izdvojeno je preko 90 miliona za asfaltiranje ulica, sređivanje sportskih terena iza škole, dok je Republika Srbija, odnosno Kancelarija za upravljanje javnim  ulaganjima za adaptaciju osnovne škole opredelila preko 100 miliona dinara što znači da je 2017. godina, što se tiče kapitalnih investicija bila veoma uspešna“.

„Rebalansom 1 budžeta Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 290.575.625,00 dinara i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 298.436.846,00 dinara, što znači da je ovim rebalansom budžeta planiran budžetski suficit u iznosu od 7.861.221,00 dinara, koliko zapravo iznose sredstva, koja su kao neraspoređeni višak preneta u 2018. godinu, što znači da će ovaj ukupan planirani deficit biti pokriven upravo iz tih prenetih neutrošenih sredstava iz 2017. godine“ – rekla je Zdenka Radosavljević.

Ovim Rebalansom budžeta kapitalni projekti planirani su u iznosu od 142.824.539,00 dinara, koji će se finansirati od drugih nivoa vlasti i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski je naglasio da neutrošena sredstva iz 2017. godine iznose 60.847.029,00 dinara, koja će se utrošiti kroz javne nabavke i to za širenje toplifikacione mreže za Selo Kostolac – proširenje severni i južni krak i proširenje za jezero, izgradnja toplifikacione mreže u ulici Bazenskoj u Kostolcu, izrada fekalne kanalizacije u Prvomajskoj ulici u Kostolcu, nadzor nad projektima, administrativna oprema, oprema za kulturu i usluge za kulturu.  „Iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine dobili smo 101.691.542,00 dinara i to za širenje toplifikacione mreže i priključak toplovoda na lokaciju kruga pijace, zatim za zamenu, rekonstrukciju i formiranje novog drvoreda na području Gradske opštine Kostolac i za rekonstrukciju drvoreda u centralnom parku u Kostolcu. Takođe pored budžeta Gradske opštine Kostolac i rebalansa, iz grada Požarevca ukupna izdvajanja za Gradsku opštinu Kostolac u 2018. godini iznosiće 638.808.948,00 dinara i to za održavanje javnih i zelenih površina, održavanje javne rasvete, izradu projektne dokumentacije za vrtić u Kostolcu, transferi sredstava za Osnovnu školu“Jovan Cvijić“, transferi sredstava za Tehničku školu sa domom učenika „Nikola Tesla“ u Kostolcu, za objekat vrtića“Majski cvet“ , Dom zdravlja u Kostolcu,..Takođe u 2018. godini, JP EPS – Ogranak „TE-KO Kostolac“ , nakon zaključenja ugovora sa gradom Požarevcem o finansuranju projekta Rehabilitacija, asfaltiranje puteva na teritoriji mesnih zajednica Stari Kostolac i Klenovnik, izvršiće se ulaganja u iznosu od 66.454.502,00 dinara – rekao je predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski naglasivši da će ukupna ulaganja u Gradsku opštinu Kostolac u 2018. godini biti preko 700.000.000,00 dinara.

Odbornici Skupštine Gradske opštine Kostolac, dali su saglasnost na Plan i program Ustanove Kulturno sportski centar „Kostolac“ za 2018. godinu sa finansijskim planom za 2018. godinu. Jelena Šamanc, direktorka Kulturno sportskog centra“Kostolac“ najavila je bogat i raznovrstan program: književne večeri, koncerte, filmske projekcije, sportske događaje likovne kolonije, izložbe slika, manifestacije koje neguju narodni duh i tradiciju, i kao novinu tribine edukativnog karaktera za mlade i decu,.. a sve u cilju podizanja kulture grada na viši nivo.

Slađana Petrušić Gutić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac obrazložila je petu i šestu tačku dnevnog reda istakavši da je Narodna Skupština Republike Srbije 20. juna 2018. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, koji predstavlja korak ka efikasnoj, kvalitetnoj, modernoj i otvorenoj lokalnoj samoupravi. Na osnovu tog Zakona sve jedinice lokalne samouprave imaju obavezu da donesu nove Statute i poslovnike Skupštine i iste treba da dostave Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na saglasnost, a nakon toga iste sednici Skupštine. Gradska opština Kostolac ima rok od 6 meseci da donese nov Statut i Poslovnik Skupštine Gradske opštine Kostolac.

Izmene i dopune Zakona o lokalnim samoupravama najviše se odnose na pojačano učešće građana u upravljanju jedinicama lokalne samouprave, a to znači da pri donošenju svih važnijih odluka, jedinica lokalne samouprave, mora putem internet prezentacije ili putem javne rasprave da animira građane da uzmu aktivno učešće. Izmene i dopune Zakona odnose se i na položaj mesnih zajednica. Zakon bliže uređuje prava, obaveze i dužnosti mesnih zajednica, što znači da izborna komisija kako grada tako i Gradske opštine Kostolac neće više moći da sprovodi izbore za savete mesnih zajednica, već će ih sprovoditi sama mesna zajednica. Takođe Zakonom je predviđena veća nadležnost Veća kao i međuopštinska saradnja, što znači da će opštine sada moći da zaključuju ugovore i da sarađuju, što ranije nije bio slučaj.

 

 

Nakon prelaska na odbornička pitanja predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski  je podneo izvešaj o radu za 120 dana, od samog postavljenja na funkciju predsednik, govoreći o rezultatima rada i o novim projektima.

Sumirajući rezultate rada, Krstanoski je na samom početku naveo da se tokom zimskog perioda počelo  sa održavanjem puteva na teritoriji Gradske opštine Kostolac. Zatim sa početkom lepših dana krenulo se sa intenzivnim radovima na uređenju zelenih površina i zamenom ulične rasvete. Od 15. aprila počelo je letnje održavanje puteva, a u narednim mesecima planirano je presvlačenjenje ulica i to Desanke Maksimović, Bože Dimitrijevića (od Sportske hale do hotela), Rudarske, Nikole Graonića, Četvrtog jula, Drvarske, Devet Jugovića,.. Takođe u prethodnom periodu radilo se i na rešavanju velikog problema razvejavanja pepela i šljake na PK „Ćirikovac“ . U cilju zaštite životne sredine i uređenja Kostolca i okolnih naselja lokalna samouprava sprovela je akciju čišćenja divljih deponija i revitalizaciju tih prostora kako bi se ovaj segment ekologije doveo u red. Rešavali su se i problemi sa organizacijom rada kostolačkog Doma zdravlja, nakon sastanka sa državnim  sekretarom  Ministarstva zdravlja dr Berislavom Vekićem problemi u vezi sa lekarskim kadrom biće rešeni. Rebalansom 1 budžeta Gradske opštine Kostolac krenuće se sa javnim  nabavkama i realizacijom velikih projekata. U planu je širenje toplifikacione mreže u krugu pijace, zamena i rekonstrukcija drvoreda, sređivanje lokala ispred pošte u Kostolcu, … Trenutno se radi na uređenju autobuskih stajališta na teritoriji opštine, na postavljanju oglasnih tabli u Kostolcu i na postavljanju novih saobraćajnih putokaza od auto puta do Kostolca. Od većih investicija iz budžeta Grada Požarevca izdvojiće se još 56 miliona za investiranje u putnu infrastrukturu. Trotoari u ulici Bože Dimitrijevića su već završeni, a planirano je uređenje trotoara u Karađorđevoj kao i asfaltiranje ulica na Kanalu i u naseljima Klenovnik, Ostrovo i Petka.

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!