Усвојена Одлука о буџету Градске општине Костолац за 2020. годину

У петак, 27. децембра 2019. године одржана је 16. редовна седница Скупштине Градске општине Костолац, којом је председавала председница Скупштине Милена Церовшек. На почетку заседања одборници су усвојили Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Костолац за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године. У наставку заседања, одборници су разматрали Кадровски план Управе Градске општине Костолац за 2020. годину, који је остао непромењен у односу на 2019. годину, с обзиром да број запослених у Управи зависи од квоте коју даје Град Пожаревац.

Одборници су већином гласова, након образложења Зденке Радосављевић – вишег стручног сарадника на пословима извршења буџета усвојили и Одлуку о буџету ГО Костолац за 2020. годину. Укупни приходи и примања износе 343.070.060,00 динара, као и расходи и издаци, који су утврђени у истом износу.

Приходи по основу текућих трансфера од других нивоа власти у корист општина , планирани су у укупном износу од 163.874.497,00 динара, а исти учествују у укупним приходима и примањима са 47,80%. Остатак од укупно планираних прихода чини капитални трансфер из града и износи 179.195.563,00 динара са 52%. Што се расхода тиче, расходи за запослене износе 31.958.492,00 динара – 9,30%, расходи за коришћење роба и услуга 92.831.005,00 динара и чине 28,50% укупних расхода. У оквиру накнада за социјалну заштиту из буџета планиране су ученичке награде 210.000,00 динара. Остали расходи планирани су у износу од 31.875.000,00 динара са учешћем од 9,30% при чему највеће учешће имају дотације невладиним организацијама (култура, спорт, НВО, верске и социо-хуманитарне организације. Средства по основу капиталних улагања планирана су у износу од 179.195.563,00 динара и имају највећи проценат учешћа у укупно планираним расходима 52,2 %.

 

 

Улагања у капиталне пројекте планирана су у износу од 172.315.115,00 динара и финансираће се из трансфера од других нивоа власти у износу од 96.466.767,00 динара и из неутрошених средстава из ранијих година које Градска општина добија као трансфер из града у износу од 96.446.767,00 динара.

На седници Скупштине усвојен је и Извештај о раду Управе Градске општине Костолац за 2019. годину и донето је Решење о давању сагласности на употребу имена „Костолац” кошаркашком спортском удружењу „КОШ”.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!