Одржана 15. редовна седница Већа Градске општине Костолац

На петнаестој редовној седници, одржаној дана 14.01.2019. године, Веће Градске општине Костолац размотрило је предлог Пословника о раду Скупштине Градске општине Костолац.

 

 

На Већу је донето Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.  Већници Градске општине Костолац су донели Закључак, којим се прихвата предлог расподелe средстава за суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области јавног информисања у 2019. години. Такође прихватили су предлог Конкурса за суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.

На Већу је донето и Решење о измени Решења о образовању и именовању привременог Савета Месне заједнице „СЕЛО КОСТОЛАЦ“.

Станојловић Љубиша Село Костолац, председник
Драган Павловић Село Костолац, заменик председника
Немања Лазаревић Село Костолац, члан
Владана Зарић Село Костолац, члан
Неша Ристић Село Костолац, члан

Између осталог донета су и Решењa којимa се на основу молби грађана одобрава прикљјучење на топлификациону мрежу.

 

 Д Н Е В Н И   Р Е Д:

 1. Усвајање записника са четрнаесте редовне седнице Већа Градске општине Костолац, одржане дана 04.01.2019. године;
 2. Разматрање предлога Пословника о раду Скупштине Градске општине Костолац;
 3. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 4. Разматрање предлогa о расподели средстава за суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области јавног информисања у 2019. години, у оквиру Раздела Глава 1. – Управа Градске општине Костолац, Програм 13. – Развој културе и информисања, ПА 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, Функција 830 – Услуге емитовања и штампања, Позиција 18, Економска класификација 423000 – Услуге по уговору.
 5. Разматрање предлога Конкурса за суфинaнсирaњe прojeкaтa прoизвoдњe мeдиjских садржаја из области јавног информисања у 2019. години са предлозима образаца;
 6. Разматрање предлога Јавног позива за достављање предлога за доделу повеља Градске општине Костолац поводом 29. јануара – дана Градске општине Костолац за 2019. годину;
 7. Разматрање додатног захтева начелника Управе Градске општине Костолац, број 01-401-24/19 од 001.2019. године, за обезбеђивање средстава за доделу поклона деци чији су родитељи запослени код корисника буџетских средстава Градске општине Костолац поводом Новогодишњих и Божићних празника;
 8. Разматрање предлога решења о измени решења о образовању и именовању привременог Савета Месне заједнице Село Костолац;
 9. Разматрање молбе Станисављевић Топлице бр. 01-352-1163/18 од 30.11.2018. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1401/18 од 30.11.2018. године;
 10. Разматрање молбе грађана Карађорђеве улице бр. 01-352-1162/18 од 27.09.2018. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1401/18 од 30.11.2018. године и
 11. Текућа питања.
Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!