Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс на територији Града Пожаревца

Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 27. марта 2023. године Одлуку о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс на територији Града Пожаревца.

Овом одлуком утврђене су две локације:

Локација I: Градски парк и то: од друге стазе од улаза у зелену пијацу до улице 15.октобра у Пожаревцу,

Локација II: У улици Лоле Рибара на делу тротоара поред зелене пијаце ( од улице Шумадијске до краја пијаце) и у улици Шумадијској ( од Лоле Рибара до краја пијаце) у Пожаревцу, као локације јавне намене за продају производа који се користе за Ускрс у периоду почев од 02.04.2023. године закључно са 15.04.2023. године.

Обезбеђење прикључка на електричну енергију није неопходно, јер се врши дневна продаја на наведеним локацијама у Пожаревцу.

Обележавање места и издавање решења за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, вршиће Одељење за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати накнаде од стране корисника површине јавне намене, а пре постављања на утврђеној локацији истог, а по подношењу захтева, као надлежни орган Градске управе Града Пожаревца за издавање комуналних одобрења.

Право на коришћење површине јавне намене имају регистроване занатске, трговинске радње, регистрована пољопривредна газдинства, произвођачи сувенира и рукотворина и удружења грађана.

За коришћење површине јавне намене корисник плаћа накнаду у износу од  100,00 динара по м2 дневно, на рачун 840-714565843-77 по моделу 97, позив на број: ПИБ правног лица или ЈМБГ физичког лица  са назнаком – накнада за коришћење површине јавне намене, сходно тарифном броју II.5. Таксене тарифе Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 7/19 и 19/19).

Подносилац захтева дужан  је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Ј

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!