Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2022. години

Градско веће Града Пожаревца расписало је Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2022. години.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА СУ ПОДСТИЦАЈИ ЗА:

1.Суфинансирање камате за динарске краткорочне пољопривредне кредите;

2.Инвестиције  у физичку  имовину пољопривредних  газдинстава;

3.Осигурање  усева, плодова, вишегодишњих  засада, расадника  и животиња;

4.Активности у циљу подизања конкурентности у смислу давања вредности кроз прераду производа;

      Подносиоци захтева под тачком суфинансирање камате за динарске краткорочне пољопривредне кредите и тачком осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња имају право да учествује у оквиру два подстицаја, остали имају право на један подстицај по захтеву (набавка грла или нове пољопривредне машине или опреме за биљну производњу).

     Збирни износ рачуна о купљеној инвестицији по захтеву не може да износи мање од 30.000,00 динара.

 Шифра инвестицијеЛиста потенцијалних инвестиција у оквиру мереМаксимални износ подстицаја
%РСД
Мера100.2.Кредитна подршка  
 100.2.1.Суфинансирање камата за пољопривредне кредите15 %50.000,00
 Шифра мереМера подршке / инвестиција  
Мера101.Инвестиције у физичку имовину пољопривредних  газдинстава  
 101.1.1.Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда до 25.000,00 динара по грлу40%300.000,00
Сектормлеко101.1.3.Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације40 %500.000,00 
Сектор месо101.2.1.Набавка квалитетних приплодних грла говеда која се користе за производњу меса до 25.000,00 динара по грлу40% 300.000,00
101.2.4.Опремање објекта за гајење крмача и производњу прасади за тов  
101.2.5.Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстратори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала; косилице и превртачи сена40 %500.000,00
101.2.6.Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
Секторвоће, грожђе, поврће печурке и цвеће101.4.1.Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе     50 %     400.000,00
101.4.2.Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
101.4.3.Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима
101.4.4.Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
101.4.8.Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и малчирање (са фолијом)
101.4.16.Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
101.4.18.Опрема/механизација за заштиту од мраза
101.4.24.Машине за заштиту биља
101.4.25.Машине за убирање односно скидање усева
101.4.28.Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Сектор остали усеви (житарице, индустријс. ароматично и зачинско биље и др)101.5.1.Машине за примарну обраду земљишта     40 %     500.000,00
101.5.2.Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3.Машине за ђубрење земљишта
101.5.4.Машине за сетву
101.5.5.Машине за садњу
101.5.6.Машине за заштиту биља
101.5.7.Машине за убирање односно скидање усева
101.5.8.Машине за транспорт
101.5.9.Набавка остале опреме (ГПС навигација и др.)
101.5.10.Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Сектор пчеларство101.6.2.Набавка опреме за пчеларство  
 101.6.3.Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава40 %300.000,00
 Шифра мереМера подршке / инвестиција  
Мера104.Управљање ризицима  
 104.3.Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња40 %100.000,00
Мера304.Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу давања вредности кроз прераду производа  
 304.5.3.4.Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа, као и прераду, пуњење и паковање њихових производа  50 %  400.000,00
 304.5.3.5.Набавка опреме за производњу вина, ракија и других алкохолних пића, као и опреме за дегустационе сале
 304.5.4.1.Набавка опреме и уређаја за хладно цеђење уљаних култура  

I.Општи критеријуми за кориснике:

  • Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних

газдинстава, са активним статусом у 2022. години;

  • Корисник је са пребивалиштем и производњом на територији Града Пожаревца;
  • Предметна инвестиција је набављена у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева;
  • Потписана изјава да не постоји захтев за коришћење подстицаја из буџета Републике Србије у 2022. години;
  • Корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица (носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у правој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродствасродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица);
  • Корисник и било који члан његовог пољопривредног домаћинства, нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према Граду Пожаревцу, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита.

II.Специфични критеријуми:

Сектор млека: У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом власништву/у власништву члана РПГ највише: 29 квалитетних приплодних грла говеда млечних раса

Сектор меса: У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције поседују у свом власништву/у власништву члана РПГ највише: 29 грла квалитетних приплодних говеда товних раса

Сектор воћа: Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра

Сектор поврћа: Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра

Сектор виноградарства: Пољопривредна газдинства регистрована у Виноградарском регистру, имају највише 1,99 ха винограда на крају инвестиције

Сектор житарица/индустријских усева: Пољопривредна газдинства која имају до 49 ха земљишта под житарицама и индустријским усевима

Сектор пчеларства: Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву минимум: 5 кошница, као и минималну техничку опремљеност за производњу меда.

III. Потребна  документација  за физичка лица:

– Захтев за подстицајна средства ? Образац пријава,

– Потврда о извршеној регистрацији/обнови у Регистру пољопривредних газдинстава у 2022. години,

– Фотокопија биљне производње пријављене у Регистру пољопривредних газдинстава у 2022. години,

– Фотокопија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства,

– Фотокопија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства,

– Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода, за 2021. годину,

– Оригинал или оверена фотокопија Уговора о склопљеном кредиту са пословном банком, са планом отплате,

– Оригинал или оверена фотокопија фискалног рачуна или рачуна о купљеној роби/опреми у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева,  на име подносиоца захтева,

– У случају  да се ради  о грлима која  су купљена  од физичких  лица или предузећа  које није  у систему  ПДВ-а (није у  могућност  да изда фискални  исечак) потребно  је доставити  оверен уговор  о купопродаји  и извод из  банке о трансакцији  на име куповине  робе оверене  од пословне  банке,

– Фотокопија  пасоша за  набављена  грла,

– Фотокопија  здраственог  или транспортног  уверења при  куповини грла,

– Евиденција  о бројчаном  стању грла  и кошници пчела из Регистра сточног фонда, не старије од 15 дана,

– Фотокопија гарантног листа за купљену робу/опрему,

– Фотокопија  сертификата  о садном материјалу,

– Фотокопија  саобраћајне  дозволе, издата  од ПУ Пожаревац, при куповини  теретног возила,

– Фотокопија  полисе осигурања  и потврде  о плаћеној  полиси,

– Потписана изјава да за предметну инвестицију није остварио подстицаје по истом основу у 2022. години

код других државних органа.

  Документа која се достављају уз образац пријаве за коришћење подстицаја морају да гласе на подносиоца пријаве. Давалац подстицаја задржава право да затражи допуну документације или додатне информације.

  Текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу ?Реч народа?, на огласној табли Градске управе Града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs. Пријаву, са потребном документацијом, доставити у затвореној коверти, са напоменом

„ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2022. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ, са назнаком  Мера: Сектор _________,  Шифра инвестиције__________ „.

   Обрасци за подношење захтева могу се преузети у писарници, канцеларија број 9, зграда Скупштине Града Пожаревца. У случају да нема довољно средстава за исплату подстицаја свим корисницима који испуњавају прописане услове приликoм утврђивaњa рaнг листe прeднoст имa пoднoсилaц пријаве који није добио подстицаје у предходној години, кojи je млађи од 40 година, чија је основна делатност пољопривреда, и који улаже већа средстава при куповини инвестиције. Рок за подношење приговора је 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на огласној табли. Комисија одлучује по приговору у законом прописаном року.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс износи 30 дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

 с.р.    Саша  Павловић, дипл.инж.електротехнике

Пријаве за Јавни конкурс достављати од дана објављивања 23.08.2022. године , закључно са 22.09.2022. године

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!