Одводњавање са копа „Дрмно“: Градиће се нова линија бунара

На новој линији за дубинско предодводњавање у овој години изградиће се 45 бунара просечне дубине од око 90 метара. Тиме се наставља модернизација система за одводњавање ПК „Дрмно“ јер је то основни предуслов за несметани рад и напредовање основне рударске механизације

Површински коп „Дрмно“ један је од најсложенијих за експлоатацију лигнита, пре свега због веома великог прилива подземних вода у алувијону река Дунава и Млаве. Због тога је на овом копу изграђено много објеката за одводњавање. Они се састоје од линија за дубинско предодводњавање испред фронта рударских радова, знатног броја водосабирника за прикупљање атмосферских вода и оних који истичу из шљунковито-песковитог материјала, као и припадајућих ободних, гравитационих и других цевовода којима се вода евакуише из лежишта.

На копу је инсталирано готово 400 бунара за дубинско предодводњавање, урађени су етажни и главни водосабирник за прикупљање површинских вода. Захваљујући до сада изграђеним системима, прошле године је из копа евакуисано укупно 38 милиона кубних метара воде. Системима за дубинско одводњавање испумпано је око 32,7 милиона, а готово 5,3 милиона кубних метара воде објектима за површинско одводњавање.

– У последњих неколико година изграђене су три линије за дубинско предодводњавање, комплетирани су цевоводи за евакуацију воде ван контура лежишта и урађен је нови главни водосабирник за прикупљање површинских вода са пратећом опремом. Сва улагања дају и резултате, а они се огледају пре свега у све сувљој радној средини у зони рада рударске механизациј,е што је од великог значаја за испуњење планова. Усвојеним планом инвестиција за 2021. годину предвиђена је изградња нове линије бунара испред фронта напредовања рударских радова. Реч је о изградњи ЛЦ-XVIII линијe бунара, као и продужетак ободних линија бунара дуж источне и западне границе копа ШЛА (шљунчана линија А) и ЛБ (линија бунара Б) – рекао је Милан Павловић, инжењер рударства и руководилац стручног тима за надзор.

На новој линији за дубинско предодводњавање, како објашњава наш саговорник, изградиће се 45 бунара просечне дубине од око 90 метара. Линија ће бити дугачка око четири километра и простираће се од источног ка западном делу лежишта копа „Дрмно“. На источној граници копа предвиђена је изградња девет нових ободних бунара у склопу линије ШЛА просечне дубине 45 метара. На линији ЛБ биће изграђено још шест ободних бунара за дубинско предодводњавање, просечне дубине 120 метара на западној граници лежишта.

Одвођење воде из бунара линије ЛЦ-XVIII, како нам је рекао Павловић, радиће се са два одводна гравитациониа цевовода. Вода из 21 бунара одводиће се у измештено корито Дунавца дуж западне границе копа, док ће се вода из преостала 22 бунара евакуисати цевоводом до збирног цевовода ИГЦ-1 (источни гравитациони цевовод 1) који ће се градити ове године на источној граници копа.

Изградњом новог гравитационог цевовода на источној граници копа, према његовим речима, прихватаће се не само вода из источних делова бунара за дубинско предодводњавање већ и будућих линија за дубинско предодводњавање које ће се градити. Овим објектом вода ће се одводити преко постојећих канала лоцираних на источној граници копа до црпне станице „Завојска“, која ће воду испумпавати у корито Дунава.

Поред изградње планираних бунара за дубинско предодводњавање, како нам је речено, неопходно је да се поставе одводни цевоводи укупне дужине 5.500 метара и изграде приступни путеви поред свих бунара у укупној дужини од 7.000 метара. За израду целог коридора и приступних путева неопходно је да се уклони и шумско растиње са површине од једног хектара.

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!