Održana 12. redovna sednica Veća Gradske opštine Kostolac

Veće Gradske opštine Kostolac, održalo je u petak, 30. novembra 2018. godine sednicu na kojoj je jednoglasno usvojeno 8 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim tačkama dnevnog reda bila je razmatranje predloga Finansijskog plana za korisnike budžetskih sredstava za 2019. godinu.

 

Na Veću je donet i Zaključak kojim se utvrđuje predlog Odluke o izmenama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu. Većnici Gradske opštine Kostolac doneli su i Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju  privremenog Saveta Mesne zajednice Ostrovo. Na osnovu ovog Rešenja za novog člana saveta MZ Ostrovo postavlja se Branislav Nenadov umesto Dejana Nikolića.

Veće je razmotrilo i utvrđivanje predloga Odluke za izmenu Odluke o osnivanju Ustanove Kulturno-sportski centar „Kostolac, te donelo Zaključak da se prihvata i utvrđuje predlog date odluke. Ova Odluka se odnosi na izmenu naziva ustanove koja će sada poslovati pod nazivom Centar za kulturu „Kostolac” u čijem sastavu je kulturno-umetnička, sportska, muzejska delatnost i turizam.

Većnici su razmotrili i predlog Odluke o obrazovanju institucionalne radne grupe Romakted programa, te doneli Odluku o obrazovanju iste, koja će imati 13 članova.  Pomenuta radna grupa ROMAKTED programa, radiće u cilju unapređenja komunikacije i koordinacije aktivnosti, kao i  poboljšanja delotvornosti rada službi koje se na lokalnom nivou bave problemima Roma.

Na Veću je doneto i Rešenje o imenovanju predsednika i članova Radnog tela za primopredaju novoizgrađene fekalne kanalizacije u Prvomajskoj ulici u Kostolcu. Za predsednika radnog tela izabran je Saša Grozdanović, a za članove Dalibor Ilić zamenik predsednika GO Kostolac i Nikola Lazić, član Veća GO Kostolac.

Sednicom kojom je predsedavao predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski, prisustvovali su svi članovi Veća Gradske opštine Kostolac, Miladin Radomirović, Dragan Ranisavljev, Nikola Lazić, Marija Miličević i Saša Grubetić. Pored članova Veća sednici su prisistvovali i zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac Dalibor Ilić, načelnica Uprave Gradske opštine Kostolac Anđelija Milivojević, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac Rajko Božić, pomoćnici predsednika Jugoslav Marković i Bajram Morina, Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac i Ljiljana Cvejanović – viši saradnik za poslove pripreme i realizacije sednica Skupštine i radnih tela Skupštine, personalne i imovinsko pravne poslove.

 

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste redovne sednice Veća Gradske opštine Kostolac, održane dana 24.10.2018. godine;
2. Razmatranje predloga finansijskih planova Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu:

a) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Predsednik Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu,
b) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Veće Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu,
v) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Skupština Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu,
g) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava –Uprava Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu,
d) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Ustanova Kulturno –sportski centar „Kostolac“, za 2019. godinu,
đ) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Mesna zajednica Petka za 2019. godinu,
e) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Mesna zajednica Ostrovo za 2019. godinu,
ž) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Mesna zajednica Selo Kostolac za 2019. godinu,
z) Finansijskog plana korisnika budžetskih sredstava – Mesna zajednica Klenovnik za 2019. godinu i
i) Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Kostolac za 2019. godinu.

3. Razmatranje predloga Odluke o izmenama Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2, sa predlogom:

a) Finansijskog plana direktnog korisnika budžetskih sredstava – Predsednik Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2;
b) Finansijskog plana direktnog korisnika budžetskih sredstava – Veće Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2;

v) Finansijskog plana direktnog korisnika budžetskih sredstava – Skupština Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2;

g) Finansijskog plana direktnog korisnika budžetskih sredstava – Organ Uprave Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2;
d) Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu – Rebalans 2;
4. Razmatranje nacrta Statuta Gradske opštine Kostolac;
5. Razmatranje predloga rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju i imenovanju privremenog Saveta Mesne zajednice Ostrovo;
6. Razmatranje predloga za izmenu Osnivačkog akta Ustanove Kulturno-sportski centar „Kostolac;
7. Razmatranje predloga Odluke o obrazovanju institucionalne radne grupe Romakted programa;
8. Razmatranje predloga za imenovanje Radnog tela za primopredaju novoizgrađene fekalne kanalizacije u Prvomajskoj ulici u Kostolcu;
9. Tekuća pitanja.

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!