Iz kopa „Drmno“ ispumpano 33,7 miliona kubika vode

Na kopu je raspoređeno 320 drenažnih bunara, a odvodni cevovodi su dugački oko 27 kilometara

Površinski kop „Drmno“ ,  čija se najniža tačka nalazi na 110 metara ispod nivoa obližnjeg Dunava, svrstava se u veoma zavodnjena ležišta uglja, zbog čega je pravilno odvodnjavanje preduslov stabilne proizvodnje. Prema podacima Službe za održavanje kopa „Drmno“, za jedan kubik otkopane zemlje treba ispumpati oko litar, a za tonu iskopanog uglja gotovo 3,5 kubika vode.

Iz kontura kopa je 2017. ispumpano ukupno 33,7 miliona kubnih metara vode. Metodom dubinskog odvodnjavanja ispumpana su 28,4 miliona kubika, a površinskim odvodnjavanjem još oko 5,3 miliona kubika vode.

 

 

Drenažni bunari, koji rade u sistemu LC-XIV linije, bili su najefikasniji. Njima je ispumpano 9,5 miliona kubnih metara vode. Na kraju 2017. na kopu „Drmno“u funkciji je bilo 309 bunara za dubinsko predodvodnjavanje. Još su u eksploataciji i najstarije linije bunara, LB-II i LB-III, koje su izgrađene 1984.

Kako rudarski radovi napreduju, proizvodni proces se odvija u sve složenijim hidrogeološkim uslovima. To zahteva stalno praćenje nivoa podzemnih voda, efekata odvodnjavanja, kontinuiranu izgradnju sistema za odvodnjavanje, implementaciju najsavremenijih metoda zaštite ležišta od podzemnih i atmosferskih voda.

–  Na kopu je izgrađen složen sistem objekata za odvodnjavanje, kao što su linije drenažnih bunara, čije dubine dosežu i 150 metara, kanali, vodosabirnici, odgovarajući sekundarni i primarni cevovodi, kojima se drenirana voda izbacuje iz kontura ležišta u obližnje vodotokove – rekao je Jovan Zdravković, šef Službe odvodnjavanja na PK „Drmno“ . Najsloženiji objekat za zaštitu od podzemnih voda je vodonepropusni ekran.

–  Trenutno, na PK „Drmno“ sa južne strane postoji jedan takav objekat kojim se kop brani od podzemnih voda. Dugačak je nešto više od dva kilometra sa dubinom od 16 metara. Ekran je izgrađen osamdesetih godina. Kako kop napreduje u pravcu Dunava, a radne etaže sve više zaležu, planirana je izgradnja još jednog vodonepropusnog ekrana u dužini od 13 kilometara sa severozapadne strane ležišta – kaže Zdravković.

Na kopu je instalisano 320 drenažnih bunara, koji su raspoređeni duž frontalne, ali i bočnih strana ležišta. Oko kopa su izgrađeni odvodni cevovodi ukupne dužine oko 27 kilometara. Postojećim sistemima, van kontura kopa svake sekunde ispumpa se oko 1,2 kubna metra vode.

Pored zaposlenih na kopu „Drmno“ , za funkcionisanje sistema odvodnjavanja i njegovu efikasnost veliku odgovornost imaju i zaposleni u Privrednom društvu „Georad“ .

Pravovremeno

Imajući u vidu značaj predodvodnjavanja, u ogranku „TE-KO Kostolac“ čine velike napore da se predviđeni objekti za zaštitu kopa od podzemnih voda izgrade na vreme. Predodvodnjavanje je bitan faktor u stvaranju osnovnih preduslova za efikasno, stabilno i bezbedno odvijanje proizvodnog procesa eksploatacije lignita.

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!