Visok nivo integracije sistema u ogranku „TE-KO Kostolac“: Sertifikat važi i dalјe

 

Ogranak „TE-KO Kostolac“ uspešno je prošao reviziju standarda upravlјanja zaštitom životne sredine i bezbednošću na radu

 

 

U kostolačkom ogranku EPS-a od 5. do 7. septembra urađene su eksterne provere, resertifikaciona za Sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS), prema novoj reviziji standarda ISO 14001:2015, i druga, nadzorna, Sistema menadžmenta zdravlјem i bezbednošću na radu (OHSMS). Sproveli su je zaposleni iz firme SGS iz Beograda, koji su zaklјučili da neusaglašenosti nisu utvrđene. Utvrđen je visok nivo integracije sistema menadžmenta, tako da je preporučeno da se sertifikat produži.

 

Cilјevi provere, kako je rekla Tijana Perić, rukovodilac Sektora za IMS ogranka „TE-KO Kostolac“, bili su da se utvrdi nivo usaglašenosti sistema menadžmenta ili njegovih delova sa kriterijumima provere i njegova sposobnost da ispuni zahteve iz zakona, propisa i ugovora, zatim efektivnost koja osigurava da organizacija može da očekuje ostvarenje postavlјenih cilјeva, kao i sposobnost da identifikuje oblasti za potencijalno pobolјšanje.

 

Utvrđeno je da organizacija ima uspostavlјen i održavan sistem menadžmenta, u skladu sa standardima, i da pokazuje sposobnost sistema da sistematično postiže odgovarajuće zahteve za proizvode i usluge u okviru područja primene, politike i cilјeva organizacije. Neusaglašenosti utvrđene tokom prethodnih provera su korigovane i korektivne mere su efektivne.

 

 

Na kraju eksterne provere predložene su mogućnosti za dalјe unapređenje Sistema menadžmenta životnom sredinom. Preporuka je da se putem programa za realizaciju cilјeva EMS jasnije definišu resursi i indikatori realizacije, da se jasnije opišu aktivnosti u delu životnog ciklusa proizvoda, da se preispita lista aspekata životne sredine u delu identifikacije i vrednovanja aspekta nejonizujućeg zračenja i potrošnja resursa. Preporuka je i da se u spolјašnjem skladištu Termoelektrane „Kostolac A“, kao i skladištu Mašinskog održavanja na Površinskom kopu „Drmno“, unaprede identifikacija, obeležavanje i razvrstavanje materijala, delova i opreme, sa cilјem rešavanja njihovog statusa i pravilnog skladištenja. Data je i preporuka da se u skladištu ulјa u TE „Kostolac A“ pobolјšaju preduzete mere u slučaju curenja ulјa.

 

Tim za proveru dao je preporuku da se programi za realizaciju cilјeva OHSAS uspostave prema organizacionim jedinicama sa konkretnim aktivnostima uzimajući u obzir specifičnosti svake lokacije. Preporuka je da se preispita rok za realizaciju mere pobolјšanja IMS – izmena procedure za praćenje primene mera bezbednosti i zdravlјa na radu, kao i da se u narednom periodu, putem odgovarajuće komunikacije svih linija rukovođenja, sa zaposlenima dalјe radi na podizanju svesti za primenu mera za bezbedan i zdrav rad.

 

Metodologija

 

Predmet sertifikacije bili su proizvodnja električne energije, toplotne energije i uglјa. Provera je urađena na više lokacija, prema slučajnom uzorku i informacijama koje su bile dostupne u to vreme. Metode su bili intervjui, zapažanja aktivnosti i pregled dokumenata i zapisa.

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!